FANDOM


黃子華
職業
電視、電影及舞台劇演員
英文名
Dayo
出生日期
1960年9月5日

黃子華(Dayo Wong Chi Wah,1960年9月5日-),香港男藝人,著名電視、電影及舞台劇演員,歌手及節目主持人,籍貫廣東三水。

棟篤笑Edit